Általános Szerződési Feltételek


I. Bevezető rendelkezések

1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) szabályozzák az Russmedia Kft. (székhelye: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11) (a továbbiakban: „Russmedia”) által kötött digitális előfizetői szerződésekre vonatkozó feltételeket.
2. Eltérő megállapodás hiányában jelen ÁSZF által szabályozott szolgáltatásokkal összefüggésben jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak.

II. Előfizetésekre vonatkozó rendelkezések

1. Hatály
Jelen ÁSZF szabályozza az Russmedia által kiadott digitális tartalmak, kiadványok, sajtótermékek (a továbbiakban: „Kiadvány”) előfizetésének, a létrejött előfizetések kezelésének, az előfizetett Kiadványok hozzáférésének szabályait, valamint a kiadó és az előfizetők közötti egyéb kérdéseket. Kiadványok alatt mindenekelőtt – de nem kizárólag – az alábbi digitális napilapok értendők:
– Digitális Hajdú-bihari Napló
– Digitális Kelet-Magyarország
– Digitális Észak- Magyarország
Jelen ÁSZF hatálya ennek megfelelően az Russmedia (a továbbiakban: „Kiadó”) által kiadott digitális kiadványok előfizetésével összefüggésben e kiadványok megrendelőivel (a továbbiakban: „Előfizető”) létrejött jogviszonyokra terjed ki (a továbbiakban: „Előfizetői Szerződés”).

2. Regisztráció menete, regisztrált felhasználói jogosultságok

2.1. Az online megrendelés előfeltétele a felhasználó általi regisztráció az alábbi oldalakon:
– Digitális Hajdú-bihari Napló előfizetési szándék esetében – www.naplo.hu weboldalon
– Digitális Kelet-Magyarország előfizetési szándék esetében – www.kelet.hu weboldalon
– Digitális Észak-Magyarország – www.eszak.hu weboldalon érhető el

2.2. A regisztráció ingyenes. A regisztráció során a felhasználó e-mail címét és egy általa meghatározott jelszót köteles megadni. A felhasználó által megadott e-mail címre a Kiadó automatikus e-mail választ küld, melyben egy ún. „regisztrációt megerősítő link“ található. A felhasználó a megadott linkre való kattintással köteles regisztrációját megerősíteni az e-mailben megjelölt határidőn belül. Amennyiben a felhasználó a regisztrációját a fent leírtak szerint nem erősíti meg, a Kiadó úgy tekinti, hogy a felhasználó regisztrációs szándékától elállt.

2.3. A regisztrációt követően a felhasználó a 2.1. pontban megjelölt weblap(ok)on az általa regisztráció során megadott e-mail címével és jelszavával jogosult bejelentkezni. A regisztrált felhasználót az alábbi jogosultságok illetik meg:
– jelszó módosítása
– elérhető tartalmak böngészése
– ingyenes olvasási lehetőség havonta 8 cikk erejéig
– hirdetés feladási lehetőség
– előfizetési szerződés megkötése (online és nyomtatott lapokra egyaránt)
– lejárt előfizetés meghosszabbítás
– hűségkártya programmal kapcsolatos információk elérése

3. Az Előfizetői Szerződés létrejötte, hatályba lépése, tartama

3.1. Megrendelés online felületen
A regisztrált felhasználók a weblapon történő bejelentkezést követően jogosultak online előfizetési szerződést kötni a digitális napilapokra. Az előfizetés létrejöttéhez a regisztrált felhasználó köteles megadni az alábbi adatait:
– név (kötelező)
– lakcím (kötelező)
– telefonszám (opcionális)
– nem (opcionális)
– előfizetés időtartama (opcionális)
– fizetési feltételek, fizetési mód (átutalás, bankkártya) (kötelező)
A kötelező adatok megadása nélkül az előfizetési szerződés nem jön létre.

Fizetési módozatok online megrendelés esetén:
A. Bankkártyás fizetés választása esetén az előfizető automatikusan átirányításra kerül a CIB Bank Zrt. fizetési oldalára, ahol a kártya adatok megadása után megtörténik a fizetés. A sikeres tranzakciót követően az előfizető azonnali rendszerüzenetet kap a fizetés teljesítéséről. A fizetést követően az előfizető jogosulttá válik valamennyi digitális tartalom elérésére.
B. Átutalásos fizetés választása esetén a Kiadó az előfizető e-mail címére rendszerüzenetet küld, mely e-mail tartalmazza a bankszámla számot, az utalandó összeget és az ügyfél tranzakciós azonosítóját, melyet az átutalás során a közlemény rovatban kell feltüntetni. Átutalás esetén 72 óra az átfutási idő. Az átfutási idő alatt az elfizetés nem aktív. Átutalás esetén a megrendelő a fizetendő összeget az CIB Bank Zrt-nél vezetett 10700141-49370902-52000001 bankszámlaszámra köteles átutalni. Az előfizetési díj átutatalását és Kiadó részére történő beérkezését követően, a Kiadó email üzenetben tájékoztatja az ügyfelet digitális napilapok hozzáférési lehetőségéről.

3.2. Telefonos megrendelés
Az előfizetői szerződés létrejöhet akként is, hogy az előfizető a Kiadó telefonos ügyfélszolgálatán keresztül jelzi előfizetői szándékát, majd a szükséges adatok megadásával létrehozott regisztrációról az előfizető regisztrációt megerősítő e-mailt kap, melyet köteles visszaigazolni. Visszaigazolást követően a regisztrált felhasználó akár maga, akár a Kiadó telefonos ügyfélszolgálatán is megrendelheti a digitális lapok előfizetését. Telefonos megrendelés esetén az előfizetőnek lehetősége van a 3.1. pontban megjelölt fizetési módokon túl előfizetésének a Kiadó ügyfélszolgálatán vagy a Kiadó nyomtatott napilapot kézbesítő munkatársánál történő fizetésre. Bármely fizetési módozat választása esetén az adott időszakra vonatkozó előfizetési díj beérkezését követően kerülhet sor a digitális napilapok elérhetőségére. Telefonos megrendelés esetén a Kiadó a szerződés létrejöttének igazolása céljából jogosult a telefonbeszélgetés rögzítésére.

3.3. Ügyfélszolgálaton történő megrendelés
Kiadó ügyfélszolgálatán történő megrendelésre a 3.2. pontban leírtak irányadóak azzal, hogy ügyfélszolgálati megrendelés esetén az előfieztők POS terminálon, illetve személyesen készpénzben is kifizethetik előfizetési díjukat. Amennyiben az előfizetés a 3.1. és a 3.2. pontban meghatározottak szerint a Kiadó közreműködésével jön létre, az Előfizető köteles a regisztrált adatokat a weblapon történő bejelentkezéssel ellenőrizni, és amennyiben a ott téves adat szerepel, vagy az előfizetés létrejöttével az Előfizető nem ért egyet, azt 15 napon belül köteles jelezni a Kiadó felé. Az előfizetői díj megfizetésével, valamint az Kiadó teljesítésének megkezdésével (azaz a digitális lapokhoz történő hozzáféréssel) az Előfizetői Szerződés a jelen ÁSZF-ben feltüntetett feltételeknek megfelelően létrejöttnek és hatályosnak tekintendő.

3.4. Hatályba lépés
Az előfizető és a Kiadó között az előfizetés megrendelésével és az első előfizetési díj megfizetésével, szerződéses kapcsolat jön létre (továbbiakban: Digitális Előfizetői Szerződés)
A Digitális Előfizetői Szerződés akkor lép hatályba, amikor az Előfizető az első előfizetési időszakra vonatkozó előfizetői díjat megfizeti.

3.5. Előfizetői szerződés tartama
A Digitális Előfizetői Szerződés tartama lehet határozott, vagy határozatlan idejű. Amennyiben a Digitális Előfizetői Szerződés az időtartamra vonatkozó kikötést nem tartalmaz, úgy a Digitális Előfizetői Szerződést határozatlan időre létrejöttnek kell tekinteni. A Digitális napilap előfizetők az előfizetés időtartama alatt az előfizetés függvényében a Hajdú-bihari Napló, a Kelet-Magyarország és az Észak- Magyarország nyomtatott napilapok naponta frissülő online változatait érhetik el PDF formátumban. Az online napilapok esetében az Előfizetők legfeljebb 9 napra visszamenőleges megjelenéseket érhetnek el. Digitális Előfizetők is részt vehetnek a Kiadó ún. hűségprogramjában, melynek keretében Hűségkártya birtokában folyamatosan bővülő termék és szolgáltatás skálából választhatnak, speciális, előfizetői kedvezménnyel.
Hűségkártyát azok az előfizetők kaphatnak, akik
• az előfizetés kezdetét megelőző 6 hónapban nem voltak előfizetői a terméknek
• egy éves előfizetést rendelnek
• nincs lejárt előfizetési díjtartozásuk
A hűségkártyát a Kiadó postai úton juttatja el az arra jogosult előfizetőknek, az előfizetés megrendelésekor megadott címre. A kártya egy naptári évre szól. Felmutatója az elfogadó helyeken különböző kedvezményben, extra szolgál-tatásban részesül. Az új applikáció lehetőséget nyújt arra, hogy a PDF file mellett böngészhető, bővebb tartalmakat érjenek el az Előfizetők. (videók, képgalériák, extra cikkek)

4. Próbaolvasás

Kiadó fenntartja a jogot, hogy általa megjelölt időszakonként lehetőséget lehetőséget nyújtson a Digitális Napilapok ingyenes kipróbálására. A próbaolvasást regisztrált felhasználók igényelhetik. A próbaolvasás keretein belül Kiadó 2 hét/ 1 hónap időtartamra ingyenes, teljes körű hozzáférést biztosít a digitális tartalmakhoz. Az periódus leteltével a rendszer automatikusan inaktiválja a hozzáférést, amennyiben a regisztrált felhasználó előfizetési szándékát nem jelzi.

5. Előfizetői díj

5.1. Az előfizetői díj pontos összegét a Digitális Előfizetői Szerződés tartalmazza.
Előfizető kötelezettséget vállal arra, hogy az előfizetői díjat a Digitális Előfizetői Szerződésben meghatározott fizetési móddal a Kiadó részére a megrendelt lapszám (ok) megjelenését megelőzően, a Kiadó által meghatározott időpontig kiegyenlíti.

5.2. Az előfizetői díjat az Előfizető választása szerint havonta, negyedévente, félévente vagy évente köteles megfizetni. Amennyiben a Digitális Előfizetői Szerződés nem tartalmazza az előfizetői díj megfizetésének gyakoriságát, úgy az előfizetői díj havonta előre esedékes. Határozatlan idejű szerződés esetén a Kiadó jogosult az előfizetői díjat évente egy alkalommal az általános értékesítési árainak változását, illetve a terjesztési szolgáltatások díjának változását alapul véve egyoldalúan módosítani. Az előfizetői díj változásáról, a díjváltozást megelőző legalább 45 nappal a Kiadó az érintett kiadványon keresztül értesíti az Előfizetőt. Amennyiben a módosított előfizetői díjról szóló értesítést követően az Előfizető az Előfizetői Szerződést nem mondja fel, úgy az előfizetői díj változtatása az Előfizető által elfogadottnak minősül.

5.3. Az Előfizető jogosult a választott fizetési módról egyoldalúan más fizetési módra áttérni. Ennek feltétele, hogy Előfizető az áttérésről előzetesen értesítse a Kiadót.

6. Előfizetés megszűnése

6.1. A határozatlan időtartamú Előfizetői Szerződés bármelyik fél által, a közlést követő hónap utolsó napjára esedékesen írásban (akár e-mailben), indokolás nélkül felmondható (rendes felmondás). A felmondási idő lejártáig felek szerződéses kötelezettségeiket teljesíteni kötelesek.

6.2. A Kiadó jogosult a Digitális Előfizetői Szerződés teljesítését egyoldalúan, felszólítás nélkül felfüggeszteni, illetve a Digitális Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal felmondani az előfizetői díj megfizetésének elmulasztása esetén. A Kiadó szolgáltatási kötelezettsége az előfizetői díj megfizetésének elmaradásával megszűnik. Ilyen esetekben a Kiadó nem tartozik kártérítési vagy egyéb felelősséggel az Előfizető felé. A határozott idejű Digitális Előfizetői Szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

6.3. A határozott idejű szerződés megkötése alapján a Kiadó az előfizetői díj megfizetésének elmaradása esetén jogosult teljesítését egyoldalúan, felszólítás nélkül felfüggeszteni, illetve a Digitális Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal felmondani, egyúttal jogosult a határozott idejű jogviszonyból hátralévő időszakra számított előfizetői díjat kötbérként érvényesíteni.

6.4. Az Előfizetői Szerződés a határozott időtartam kikötése esetén a határozott időtartam lejártát követően a digitális előfizetése megszűnik. A megszűnést megelőzően a Kiadó e-mailben felhívja az Előfizető figyelmét a szerződés várható megszűnésére, így az Előfizetőnek lehetősége van a szerződésének meghosszabbítására.

6.5. A határozott idejű Előfizetői Szerződések esetén a Kiadó a határozott időtartam alatt az előfizetői díjat nem módosíthatja, az előfizetői díj változatlanságát a határozott idejű szerződés időtartama alatt a Kiadó garantálja.

6.6. Az Előfizetői Szerződés (akár határozott, akár határozatlan tartamban jött létre) automatikusan megszűnik abban az esetben, ha a Kiadó az előfizetett kiadvány kiadását bármely okból szünetelteti vagy megszünteti. E körülményről a Kiadó értesíti az Előfizetőt. Ebben az esetben Előfizető jogosult a már kifizetett, de még nem felhasznált előfizetői díj visszatérítésére. Egyéb károkért a Kiadó nem felelős, illetve Kiadó nem köteles késedelmi kamatot fizetni a visszafizetendő előfizetői díj után.

7. Adatvédelem

Megrendelő/Előfizető kijelenti, hogy a Digitális Előfizetés megrendelésével kifejezetten és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az Russmedia Kft. és annak leányvállalatai piackutatás és közvetlen üzletszerzés valamint reklám céljából megkeresse, továbbá a megadott körben személyes adatait kezelje, tárolja és azokat ellenszolgáltatás nélkül saját marketingtevékenység céljából felhasználhassa. Megrendelő hozzájárul, hogy a megrendelő egyes személyes adatait a jelen megrendelésben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a szolgáltatás nyújtásában közreműködő vállalkozó, alvállalkozók részére az Russmedia Kft. továbbítsa. Az Russmedia Kft. és annak leányvállalatai a kezelt személyes adatokat egyebekben harmadik fél számára nem adhatja át. A fent megadott hozzájárulás visszavonására az adatkezeles@inform.hu, továbbá a 4024 Debrecen, Dósa nádor tér 10. szám alá küldött nyilatkozatban van lehetőség. Az adatkezelés – az Russmedia Kft. honlapján is közzétett – adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően történik.
A Russmedia Kft. adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-93802/2016.

8. Egyéb rendelkezések

Az Előfizető köteles az esetleges címváltozását írásban bejelenteni a Kiadónak, az Előfizető ezen kötelezettségének elmaradásából eredő kellemetlenségekért a Kiadó felelősséget nem vállal. A Kiadó köteles a szerződés teljesítése során, a tőle elvárható gondossággal eljárni, azonban a digitális tartalom esetleges hibái miatt kártérítési felelősségét kizárja, függetlenül attól, hogy a hiba saját érdekkörén belül bekövetkező, vagy azon kívül álló okból szenved késedelmet, vagy marad el. A Kiadó az adott időszakra vonatkozó előfizetői díjat visszatéríti, amennyiben az előfizetők a digitális tartalomhoz nem férnek hozzá és ez kifejezetten a Kiadó érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza. Kiadó semmilyen felelősséget nem vállal a késedelmes teljesítésért, vagy a teljesítés elmaradásáért, és az előfizetői díjat nem köteles visszatéríteni, amennyiben a késedelem vagy a teljesítés elmaradása nem a Kiadó érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza.
Kiadó értesíti az Előfizetőt, ha az előfizetett kiadvány kiadásának feltételeit (pl. megjelenések gyakorisága) módosítja.
Az előfizető kifejezetten elfogadja a Kiadóval való e-mailes kapcsolattartást.
Amennyiben jelen ÁSZF, vagy a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti a szerződés többi részének érvényességét. Ebben az esetben (akár kiegészítő) értelmezés révén azok a kikötések érvényesek, amelyek a lehető legjobban megfelelnek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés(ek) gazdasági célkitűzésének. Amennyiben egy ilyen értelmezés jogi okok miatt lehetetlen lenne, a felek kötelezik magukat arra, hogy – jelen szabályozás szellemében – kiegészítő megállapodás(oka)t kötnek. Az e pontban foglalt rendelkezés értelemszerűen érvényes jelen ÁSZF és az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés végrehajtása vagy értelmezése során esetleg felmerült rendelkezési hiányokra is.
Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések felei a megállapodásokból fakadó jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a felek a Debreceni Járásbíróság, valamint, pertárgyértéktől függően a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai, különösen a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.
Jelen ÁSZF 2013. december 02. napján lép hatályba, és az ezt követően létrejött jogviszonyokra vonatkozik. A jelen ÁSZF hatálybalépését megelőzően létrejött jogviszonyokra a szerződés további önkéntes teljesítésével a szerződő fél elfogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve esetleges módosításait.

2013. december 02.

Russmedia Kft.

Kérjük jelentkezzen be, hogy a teljes cikket olvashassa

Please enter the code

The code is not valid, has been used already or has expired